Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Sklepu internetowego ziolavita.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1.        Niniejsza Polityka prywatności Sklepu (zwana w dalszej części Polityką) stanowi integralną cześć regulaminu Sklepu internetowego ziolavita.pl (zwanego w dalszej części Regulaminem), dostępnego pod adresem www.ziolavita.pl. Definicje określone w  § 1 Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki.

2.        W niniejszej Polityce określony został zakres danych uzyskiwanych przez Sklep od Klientów, ich rodzaj oraz sposób korzystania z danych przez Sklep jak również prawa i obowiązki Klientów z tym związane.

3.        Administratorem danych osobowych Klientów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest Sklep.

4.        Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych, szczególnie tych o których mowa w § 4 Regulaminu, zgodnie z zasadami niniejszej Polityki i Regulaminu oznacza niemożliwości korzystania z niektórych usług Sklepu, w tym składania zamówień.

5.        Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 4 Regulaminu Klient oświadcza jednocześnie, iż podane przez niego dane są prawdziwe i są jego własnymi danymi.

6.        Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada za niemożliwość złożenia zamówienia, realizacji Umowy sprzedaży lub wszelkie inne okoliczności, będące następstwem niewyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 4 Regulaminu.

7.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia polityk prywatności stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na stronie www.ziolavita.pl.

8.        Sklep zbiera dwa rodzaje danych: podanych przez Klienta, o których mowa w § 2 niniejszej Polityki oraz zebranych przez Sklep automatycznie, o których mowa w § 3 niniejszej Polityki. Przeglądanie strony internetowej www.ziolavita.pl możliwe jest bez podawania przez Klienta danych, o których mowa w § 2 niniejszej Polityki. Sklep zbierane jednak dane Klientów w  sposób automatyczny, o którym mowa w § 3 niniejszej Polityki.

9.        Klient może żądać od Sklepu dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia oraz zaniechania dalszego przetwarzania.

10.    Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada za to jak dokonanie przez Klienta czynności, o których mowa w ust. 9 niniejszej Polityki może przełożyć się na wykonanie przez Sklep Umów sprzedaży i innych usług.

11.    Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie, o których mowa w § 3 Regulaminu, czyli takie które nie zostały przez Klienta podane w procesie składania zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży oraz inne dane w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

12.    Zbierane dane, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Polityki są wykorzystywane w celu:

a.    zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep oraz Umów sprzedaży;

b.   rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu należności w przypadkach wskazanych w Regulaminie;

c.    informowania Klientów o ofercie handlowej Sklepu oraz podmiotów trzecich („Newsletter”);

d.   udoskonalania usług Sklepu;

e.    pomiaru ruchu generowanego przez Klientów na stronie www.ziolavita.pl;

f.    personalizacji ustawień strony www.ziolavita.pl, dostosowania serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

 

§ 2

Dane podane przez Klienta

 

Złożenie zamówienia przez Klienta wymaga podania przez niego danych, o których mowa w § 4 Regulaminu, które umożliwiają Sklepowi realizację zamówienia i dokonywania innych czynności związanych z zawieranymi Umowami sprzedaży. Podanie danych wskazanych w Regulaminie jest dobrowolne, jednakże ich brak lub błędne wskazanie może uniemożliwić Klientowi złożenie zamówienia, a Sklepowi jego realizację.

 

§ 3

Dane zbierane przez Sklep automatycznie – pliki cookies

 

1.        Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej pod adresem www.ziolavita.pl dodatkowo automatycznie zbierane są takie dane Klienta jak: adres strony, adres IP, dane przeglądarki internetowej, dane ekranu, rozdzielczości.

2.        Dane, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zbierane są za pomocą tzw. plików cookies, które są plikami wysyłanymi do urządzenia Klienta używanego podczas przeglądania strony www.ziolavita.pl.

3.      Sklep korzysta z następujących rodzajów plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

4.        Pliki cookies nie są szkodliwe dla urządzeń Klientów i nie umożliwiają indywidualnej identyfikacji Klientów. Pliki cookies używane przez Sklep nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu należącym do Klienta.

5.        Klient nie wyrażający zgody na zapisywanie plików cookies może w każdej chwili wyłączyć możliwość ich zapisywania na swoim urządzeniu, w opcjach swojej przeglądarki internetowej, co może jednak przełożyć się na utrudnienie w korzystaniu ze strony www.ziolavita.pl i jakość usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, za które to utrudnienia Sklep nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

6.        Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również klikniecie przycisku „X” lub „Polityką plików cookies” na wyświetlanym na stronie głównej Sklepu komunikacie odnośnie plików cookies oznacza zgodę na ich zapisywanie na urządzeniu Klienta.

7.        Dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych instrukcje jak wyłączyć pliki cookies są wskazane pod poniższymi adresami:

a.     dla przeglądarki Internet Explorer

b.     dla przeglądarki Google Chrome

c.     dla przeglądarki Safari

d.     dla przeglądarki Opera

e.     dla przeglądarki Mozilla Firefox

 

§ 4

Bezpieczeństwo danych Klientów

 

1.        Sklep korzysta z danych i zapewnia im bezpieczeństwo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sklep zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych jak i technicznych, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego pozyskania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych Klientów przez podmioty trzecie do tego nieuprawnione. Sklep podejmuje również działania mające na celu zapobieżenie przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych Klientów.

2.        Sklep nie przechowuje danych Klientów dłużej niż jest to konieczne, ze względu na cele wskazane w niniejszej Polityce i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

Sklep może w każdej chwili zmienić wszelkie postanowienia niniejszej Polityki, wskazując jednocześnie, na stronie internetowej Sklepu, termin wejścia w życie danej zmiany. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian niniejszej Polityki są realizowane według dotychczasowych postanowień Polityki, chyba że coś innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.